*ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి ని ఏయే సందర్భాలలో సర్వీస్ నుండి తొలగించవచ్చునో కారణాలు తో కూడిన G.O No 127 ను 15.9.2017 న విడుదల చేసిఉన్నారు.పూర్తి వివరాలకొఱకు ఇక్కడ ఇవ్వబడిన link ను సందర్శించండి.*

AP GOVT Servant deemed to have been removed from service G

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s