2017 – 18 సంవత్సరం ఇన్ సర్వీస్ లో BPEd చేస్తున్న SC , ST వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు రెండు ఫార్మ్స్ ను DEO office లో సబ్మిట్ చేస్తే ప్రతి నెలా వారి స్కూల్ నుండి శాలరీ పొందవచ్చు ,ఫారం 1: ఫస్ట్ జనరేషన్ సర్టిఫికెట్ ఇది మండల రెవిన్యూ అధికారి వద్ద నుండి పొందవలెను ఈ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s