*ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి ని ఏయే సందర్భాలలో సర్వీస్ నుండి తొలగించవచ్చునో కారణాలు తో కూడిన G.O No 127 ను 15.9.2017 న విడుదల చేసిఉన్నారు.పూర్తి వివరాలకొఱకు ఇక్కడ ఇవ్వబడిన link ను సందర్శించండి.*

AP GOVT Servant deemed to have been removed from service G